Politiske benspænd: Højdegrænseplaner

Huse bygget på et skruefundament kan være op til 50 cm højere end huse på et betonfundament. Men med de isoleringskrav i bundkonstruktion og tag, der er gældende i dag, giver det store udfordringer at bygge arkitektonisk harmonisk og klimavenligt. Det kan imidlertid løses, hvis det tillades, at huse, der står på punktfundamenter, kan bygges bare 50 centimer højere.

Skruefundamenter er ikke alene klima- og miljøvenlige. Skruefundamenter imødekommer også en række af de krav til fundamenter, som optager mange boligejere i dag – fx er de radonsikre og skybrudssikre.

På trods af det tilgodeser lokalplanerne rundt omkring i landet oftest betonfundamenter og lave bygninger med direkte adgang, og lægger hindringer i vejen for skruefundamenter.

Lokalplanens byggehøjde er for lav

Mange lokalplaner er forældede og giver store udfordringer for byggeri, der er tilpasset fremtidens udfordringer. Den tilladte byggehøjde er simpelthen for lav, og det betyder unødige udfordringer, når der skal bygges et hus, der både er klimasmart og smukt.

Har du fx højt grundvand og vil bygge fremtidssikret, så bør husets gulv ideelt set ligge 70 cm over terræn. Men bygger du efter det, bliver det et større projekt end nødvendigt at få den rigtige hældning på taget eller en behagelig harmonisk form på huset.

De aktuelle regler gør det altså væsentligt mere udfordrende end nødvendigt at bygge et hus, der er både bæredygtigt og harmonisk.

Regler udfordrer skruefundamenter

Vi tager lige et eksempel fra den virkelige verden:

”Beboelsesbygninger skal opføres på støbte eller murede sokler”

Sådan lyder det på side 20 i Bornholm Regionskommunes lokalplan nr. 113 for sommerhusområdet Frennebakken ved Svaneke.

Det betyder, at det på Bornholm, i lighed med mange andre kommuner, kan give store, unødvendige udfordringer at bygge på skruefundamenter.

Baggrunden for lokalplanernes ordlyd er alene historisk betinget. Det skyldes nemlig, at man tidligere byggede på punktfundament, fx oven på en stabel fliser i hvert hjørne, for at spare penge.

Hensigten med forbuddet er at udelukke billige byggerier og sikre kvaliteten. I dag er disse regler imidlertid blevet til en hindring for den bæredygtige udvikling og klimatilpassede huse.

Og for at føje spot til skade, så gælder disse regler ofte i områder, hvor skruer er særligt velegnede fx i lavtliggende områder ved Marielyst på Falster og i Bornholms bakkede terræn.

Grøn omstilling kræver, at reglerne lempes

Der er i de seneste år heldigvis kommet større politisk forståelse for, at lokalplaner og lokale byggereglementer ofte lægger hindringer i vejen for den nødvendige modernisering af boligmassen.

Det kan blandt andet ses i Klimaloven fra 2020, der betoner behovet for klimasikring mm, og som har fået forrang frem for lokale regler. Det har blandt andet betydet, at vi nu har fået lov til at etablere et skruefundament på et byggeprojekt på Bornholm, selvom vi tidligere har fået afslag på vores ansøgninger. Men det er stadig undtagelsen, ikke reglen.

Vi håber, at flere kommuner vil få øjnene op for, at klimaforandringer og klimabevidsthed er fundamentet for fremtidens byggeri.

Nyttige links:

Kommunal lovgivning stopper bæredygtigt byggeri: https://www.fremtidensfundament.dk/kommunal-lovgivning/

Klimaloven af 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/965