Forsikring

Skruefundamenter og services fra Fremtidens Fundament lever op til fuldt forsikringsgodkendte professionelle løsninger.

1. Entreprenørens ansvarsforsikringer jf. AB-18

Entreprenøren har ansvaret for bygværket frem til aflevering og skal derfor tegne de ”sædvanlige” forsikringer i henhold til AB/ABT.

Dette betyder, at entreprenøren skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Er der mere end én entreprenør (underentreprenører eller fagentreprenører), skal hver entreprenør have egen ansvarsforsikring.

Produktansvarsforsikring for de leverede byggematerialer påhviler de danske leverandører, der hver for sig dækkes ind af de danske eller evt. europæiske producenter.

Importeres materialer fra et land uden for EU (som fx Kina), står importøren og den danske leverandør alene med ansvaret for at have en fuld dækning af produktansvaret, idet der ikke kan forventes dækning fra f.eks. Kina.

2. Arkitekt- eller rådgiveransvar

Eventuelle tilknyttede rådgivere skal alle have egne ansvarsforsikringer.

3. Entrepriseforsikring

Denne forsikring dækker alle pludselige skader på bygværket frem til aflevering. Efter aflevering skal bygherren tegne en sædvanlig bygningsforsikring.

Entrepriseforsikringen bør omfatte all-risks dækning på bygværket og entrepriseansvar så evt. skader på andre bygninger mv. kan dækkes.

Når bygherre har tegnet en entrepriseforsikring, behøver entreprenørerne ikke at tegne en forsikring for de samme risici. Bygherres omkostninger til forsikring kan derfor normalt fordeles på de medvirkende entreprenører.

4. Brandforsikring (brand og storm)

Denne dækning kan etableres som en del af entrepriseforsikringen, men da der ofte er tale om en større skade med oprydning, genopbygning mv., vil entreprisesummen normalt ikke kunne dække, hvorfor en separat brandforsikring på fuld- og nyværdi er absolut tilrådelig.

Ifølge AB-18 skal bygherren etablere brand- og stormforsikringen.

Forsikringen skal efter påkrav omfatte alle entreprenørerne.

Er der tale om en ejendom, der primært skal bruges til permanent beboelse, eller opføres af en entreprenør og sælges videre, skal der endvidere tegnes:

5. Byggeskadeforsikring

Denne forsikring dækker alvorlige byggeskader som fx skimmelskader i 10 år efter aflevering. Det er en forudsætning for byggetilladelse, at der foreligger tilsagn om en tegning af en byggeskadeforsikring. I de første 5 år efter afleveringen vil forsikringsselskabet opkræve evt. skadeudbetaling hos entreprenøren.

Dette punkt er relevant for ejendomme, der opføres af en professionel entreprenør. Bygges huset af bygherren selv, skal der ikke tegnes en byggeskadeforsikring, selv om der benyttes ekstern rådgivning og evt. underleverandører til udvalgte opgaver.

Der skal ikke tegnes byggeskadeforsikring for sommerhuse, mindre tilbygninger etc., eller hvis byggeriet ikke kræver en byggetilladelse fra kommunen. Spørg din kommune eller kig på Bolius.dk for yderligere rådgivning.

Hvordan er bygherre dækket ved leverancer fra Fremtidens Fundament?

Fremtidens Fundament opfylder de stillede krav til en professionel entreprenør og har etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en sum på 10 millioner kroner pr. år.

Bygherren skal selv kontrollere evt. andre rådgiveres ansvarsforsikringer og skal jf. AB-18 etablere en brand- og stormforsikring for projektet frem til aflevering samt en efterfølgende bygningsforsikring.