Kvalitet

Vores skruefundamenter er fremstillet af verdens mest erfarne producent, KRINNER, med en markant klimafordel. Vores skruefundamenter har en særlig fordel sammenlignet med andre professionelle punkt- og brøndfundamenter til professionelt byggeri, om end de er i stål eller beton. Skruefundamenter optager vandrette kræfter og kan med det rigtige værktøj installeres meget præcist med små tolerancer – selv i stenede jorder. Den patenterede og hærdede slagspids med slagkanter fjerner selv større forhindringer og hjælper med en præcis, lodret og fast installation.

Skruefundamenter

Med basis i orden kommer herefter levetiden i jord, som er et kompliceret emne. Korrosion i jord afhænger meget af produktkvalitet, installationsmetode, jordens ledningsevne, PH, vandindhold, iltningsgrad og evt. forureninger og saltninger. Alt dette forholder vi os til, når Fremtidens Fundament udfører jordbundsundersøgelser og installerer skruefundamenter.

Minimumslevetider

Det er vigtigt, at skruefundamenterne er rigtigt installeret og mindsker iltningen af jorden. Det er også afgørende, at skruefundamenterne er uden syresprækker og dårlige svejsninger, og de er ensartet varmgalvanisering ind- og udvendigt. Du kan læse om forskellen på skruefundamenter og jordskruer

I denne oversigt finder du anslåede minimumslevetider på KRINNER skruefundamenter i ikke-forurenet jord.

I oversigten svarer levetid til det tidspunkt, hvor halvdelen af godstykkelsen er korroderet. Beregningen baserer sig på Korrosionsnormen DS/EN 1993-5 og Pålkommissionens rapport 93.

Installation og forsikringer

Fremtidens Fundament installerer gerne skruefundamenter til byg-selv området, men kun som erstatning for stolpesten. Det betyder også, at det kun er vores produktansvarsforsikring, der gælder i de tilfælde.

Til husbyggerier, og andre byggerier inden for Bygningsreglementet, tilbyder vi to niveauer af kvalitetssikring i et skruefundamenteringsprojekt.

Vi kalder dem FF-Håndværk og FF-Projekt. Herunder følger en beskrivelse af de to dokumentationsniveauer.

FF-Håndværk

Hvis der bygges kolonihavehus, sommerhus, tilbygning, helårshus og lignende til en privatkunde, er det frivilligt, hvilken kvalitetssikring kunden ønsker. Det siger sig selv, at det grundige empiriske testarbejde med den konkrete jord og de konkrete skruefundamenter er relativt omkostningstungt, ligesom skruefundamenterne i håndværksserierne er endnu billigere. Funderingsmaterialet og metoden skal stå mål med byggeriet, og derfor gør vi det muligt at reducere den formelle sikkerhed, hvis kunden ønsker det, efter at være blevet oplyst om fordele og ulemper ved de to kvalitetssikringsniveauer.

Når her-og-nu prisen er vigtigst, tilbyder vi at installere skruefundamenterne efter vores erfaringsformel ifølge standarderne i FF-Håndværk. Som navnet afslører, er erfaringsformlen baseret på Fremtidens Fundaments anselige erfaring med, hvad skruefundamenterne kan i de forskellige jorder. Vores erfaringsformel kan vi bruge, når vi kender lasterne og jordbundsforholdene. Det betyder, at den certificerede installatørvirksomhed selv står på mål for, at skruefundamentet holder i garantiperioden på et år. Kunden arrangerer selv den eventuelle bygningsforsikring og påtager sig ansvaret for de langsigtede konsekvenser.

Udførelsen af skruefundamentet som FF-Håndværk foretages af A- og B-certificerede installatører. FF-Håndværk er ikke et forsikringsgyldigt installationskoncept til enfamilieshuse. FF-Håndværk er til de byggerier, der, i kundens interesse, ikke helt skal leve op til alle de formelle krav som et fuldt forsikret, professionelt byggeri på skruefundamenter endnu kræver.

Det kan fx være, at der ikke findes en situationsplan, et grundigt tegningssæt, et statisk projekt, en skruefundamentsplan med lastangivelser eller en tilstrækkelig geoteknisk rapport. Det kan også være, at levetiden ikke skal være over 50 år og som konsekvens heraf, er der måske heller ikke behov for den meget grundige dokumentation af skruefundamenternes bæreevne, som det fuldt professionelle koncept kræver. Mindre vil nok også kunne gøre det i disse tilfælde. FF-håndværk kan imødekomme dette behov, når det er kundens ønske.

Et skruefundament leveret som FF-Håndværk består af CE-mærkede skruefundamenter med EU-produktansvar i godstykkelser fra 3,6 til 5 mm. Vores fundamenters levetider er uden nærmere undersøgelser omkring 30-50 år uden Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®. Vi kan udføre billige håndværkssikrede belastningstests og dokumentation af arbejdet.

Når vi skal levere et skruefundament som FF-Håndværk, har vi brug for alle tilgængelige oplysninger om byggeriet, hvorefter vi foreslår et skruefundamentprojekt, du som bygherre, ingeniør eller arkitekt selv skal verificere.

FF-Projekt

FF-Projekt er et forsikringsgyldigt produkt og installationskoncept til enfamilieshuse og andre væsentlige typer byggerier inden for Bygningsreglementet. Fremtidens Fundament eller certificerede installationsvirksomheder varetager kvalitetssikret installation af skruefundamenter efter gældende dansk og europæisk bygningslovgivning. Det er bygherres rådgiver, der har ansvaret for beregninger af alle fundamentets laster og projekteringen af skruefundamenteringen. Fremtidens Fundament har produktansvaret og tager ansvaret for, at fundamenterne installeres og testes korrekt efter forskrifterne.

For at opnå forsikringsgodkendelser til professionelt opførte enfamilieshuse arbejder vi med skruefundamenter i KRINNERs professionelle V-serie. Vi følger de beskrevne procedurer i KRINNERs ”Dimensioning Concept” og vores kvalitetssikring, der følger med et FF-projekt.

Denne grundigt dokumenterede tilgang til sikkerhedsstillelse under FF-Projekt er påkrævet til professionelt husbyggeri, når alle faglige og forsikringsmæssige krav skal opfyldes.

Byg Garanti

Fremtidens fundament er medlem af Dansk Byggeri – og der er Byg Garanti på vores arbejde. Byg Garanti dækker dit tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende.

Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, gældende fra den 1. juli 2017.

Hvad dækker Byg Garanti?
Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres:

• Én- eller to-familieboliger • Ejerlejlighed eller andelsbolig • Sommerhus • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Hvor længe dækker Byg Garanti?
Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Dog under forudsætning af, at virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

Læs mere om Byg Garanti her

Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.