Jordtest giver godt byggeri

Når du bygger, er terrænforhold, jordens sammensætning og dens bæreevne afgørende – med vores jordtest får du den nødvendige viden om din jords egenskaber, som du skal bruge til at dimensionere funderingen af dit planlagte byggeri.

Uanset hvilket slags fundament, du sætter dit byggeri på, så bør det funderes i bærende jord. Afhængigt af fundament-type og byggeriets samlede vægt, vindpåvirkning mv. findes det passende bærende jordlag i forskellig dybde.

Ved gunstige jordbundsforhold funderes et hus med betonfundament typisk i 90 cm frostfri dybde, andre gange er der adskillige meter ned til bærende jord. Men typisk skal skruefundamenter ikke installeres så dybt som f.eks. et piloteret betonfundament, for at  kunne bære bygningen.

Inden et byggeri igangsættes er det vigtigt at kende jordbundsforholdene på grunden. Det gøres oftest ved at udarbejde en geoteknisk rapport. Er den grundigt udført med flere prøveboringer, kan den beskrive jorden tilstrækkeligt.

Vores erfaring er dog, at mange rapporter ikke får afdækket forholdene ordentlig – enten fordi man ikke tog prøver nok eller ikke nåede ned til bærende jord i testboringen. Det øger risikoen for, at der løber yderligere omkostninger på til funderingen i selve byggefasen.

Derfor udfører Fremtidens Fundament praktiske tests, hvor vi udtager jordbundsprøver, og testskruer fundamenter ned til bærende jord flere steder på grunden.

Når en testskrue møder passende stor drejemodstand på vej ned gennem jordlagene, er vi nået til bærende jord. Og så ved vi, hvor dybt vi skal installerer skruefundamenterne til f.eks. et enfamilieshus.

I beregningerne  tager vi selvfølgelig højde for alle den planlagte bygnings laster.

En test-skruning kan både bruges som udgangspunkt for en præcis projektering med skruefundamenter. Men faktisk giver den også et mere korrekt billede af funderingsforholdene uanset hvilke fundamenttyper, der ønskes.

Derfor kan en testskruning på din grund også bruges i stedet for eller som supplement til en geoteknisk rapport – afhængigt af de dokumentationskrav, der stilles til dit byggeri.